Petr Arenberger o rizicích intimního života

30. říjen 2012

S přednostou Dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady prof. MUDr. Petrem Arenbergerem, DrSc., MBA jsme mluvili o onemocněních, kterými se mohou lidé v rámci svého intimního života nakazit.

Zaměřili jsme se na pohlavní choroby, které se u nás vyskytují. Probírali jsme, které chyby lidé dělají při volbě svého protějšku pro intimní život. Věnovali jsme se tomu, jaké to pro ně může mít zdravotní následky. Hovořili jsme o způsobech léčby pohlavních chorob. A mluvili jsme o tom, jak by se lidé měli v rámci svého intimního života chránit.

Podle zákona je povinné hlášení pohlavních nemocí. Jde o různé druhy syfilis, gonokokové infekce (kapavka), lymphogranuloma venereum a měkký vřed - chancroid. Zpravodajskou jednotkou je každé, zpravidla dermatovenerologické, zdravotnické pracoviště bez ohledu na zřizovatele, které onemocnění diagnostikovalo. Jednotlivá hlášení jsou zaznamenávána do Registru pohlavních nemocí (RPN).

Data o zjištěných případech onemocnění HIV/AIDS sleduje Národní referenční laboratoř pro AIDS Státního zdravotního ústavu Praha. HIV pozitivita a rozvinuté onemocnění AIDS je v tabulkách evidováno samostatně. Každá osoba je tak vlivem přechodu ze stavu HIV pozitivity k onemocnění AIDS evidována dvakrát, avšak obvykle s časovým odstupem.

Sběr dat zajišťuje Registr pohlavních chorob

Do Registru pohlavních nemocí bylo zaevidováno celkem 1 779 případů pohlavních onemocnění diagnostikovaných a léčených v průběhu roku 2010 na území České republiky. Z tohoto počtu se 1 214 hlášených případů (68 %) týkalo mužů a 290 onemocnění (16 %) bylo hlášeno u cizinců. Celkem se jednalo o 1 022 případů onemocnění syfilis, 756 případů gonokokové infekce, tzv. kapavky a výjimečně byl také zjištěn jeden případ lymfogranuloma venereum.

Z celkového počtu hlášených pohlavních onemocnění v roce 2010 bylo 88 % případů hlášeno u pacientů poprvé v jejich životě. Vzhledem k tomu, že se šíření sexuálně přenosných chorob úzce váže na sociální chování jedince, zjišťují se v rámci Registru pohlavních nemocí také informace o sexuálním či jiném rizikovém jednání.

Milování (ilustrační foto)

Homosexuálním stykem bylo přeneseno téměř 18 % případů pohlavních nemocí v roce 2010. Většina případů (71 %) však byla přenesena heterosexuálně. Nejčastějším udaným sexuálně rizikovým chováním pacientů byl v 79 % případů nechráněný styk. U více než 49 % případů byl také uveden náhodný styk. Dále v 8,7 % případů onemocnění byla přiznána promiskuita a v 3,5 % se jednalo o osoby provozující prostituci, u kterých připadalo více než 9 případů z 10 na ženy.

Svoboní muži mají nejvyšší výskyt pohlavních chorob

Nejvyšším výskytem pohlavních nemocí se obecně vyznačují svobodní muži, u kterých incidence v roce 2010 dosáhla téměř 37 případů na 100 tisíc těchto obyvatel ve srovnání s 17 případy v přepočtu na stejný počet svobodných žen. Zatímco u svobodných mužů mírně převažovaly případy onemocnění kapavkou, u žen to byly naopak případy syfilis.

Mezi další skupinu osob s vysokým výskytem pohlavních onemocnění patří rozvedení muži a ženy. V případě syfilis u rozvedených mužů byl vyšší výskyt než u svobodných, a to téměř 23 případů na 100 tisíc rozvedených mužů v populaci.

Pro porovnání u ženatých mužů a vdaných žen činí výskyt těchto vybraných pohlavních nemocí souhrnně okolo 6 případů na 100 tisíc obyvatel žijících v manželství. Výskyt pohlavních nemocí u ovdovělých je vzhledem k jejich vysokému průměrnému věku také velice nízký.

Reprízováno 3. července 2013.

autoři: Alima Martinová , ÚZIS
Spustit audio