Plné znění pravidel soutěže regionálních stanic Českého rozhlasu „Zlatá láska“

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“). Termín trvání soutěže: od 10. 11. 2022 do 20. 12. 2023.

Soutěž „Zlatá láska“ (dále jen „soutěž“) probíhá na těchto regionálních stanicích Českého rozhlasu: ČRo Region, ČRo Sever, ČRo Liberec, ČRo Hradec Králové, ČRo Pardubice, ČRo České Budějovice, ČRo Vysočina, ČRo Brno, ČRo Zlín, ČRo Plzeň, ČRo Karlovy Vary, ČRo Olomouc, ČRo Ostrava (dále jen „regionální stanice ČRo“).

Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice. Každá osoba splňující tyto podmínky se může hry zúčastnit a výhru získat maximálně 1krát po dobu konání soutěže.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Princip soutěže

Soutěž je určena pro posluchače regionálních stanic ČRo, kteří jsou spolu v manželském svazku 50 a více let. Přihlášky do soutěže zasílají manželé nebo jejich rodinní příslušníci se ve stanoveném termínu (10. 11. 2022 – 28. 2. 2023) na základě výzvy ve vysílání (součástí přihlášky je i popis životního příběhu přihlašovaného manželského páru).

Patnáct vybraných příběhů natočí tým Zlaté lásky v místě bydliště přihlášeného manželského páru. Tento manželský pár se může těšit i na dílčí výhru, které mu doručí tým Zlaté lásky.

Po odvysílání medailonů porota (ambasadoři projektu – manželský herecký pár Carmen Mayerová a Petr Kostka) vybere „Zlatou lásku“. Vítěznému manželskému páru vystrojíme zlatou svatbu s obnovením manželského slibu, zajistíme svatební hostinu, svatební dary a svatební cestu. Odměněny budou i manželské páry na druhém a třetím místě. Zároveň posluchači hlasují na www.zlatalaska.cz o posluchačsky nejzajímavější příběh. 

Harmonogram soutěže

  • Od 10. listopadu 2022 do 28. února 2023 zasílání přihlášek (přes web www.zlatalaska.cz nebo poštou na adresu: Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2 s heslem „Zlatá láska“).
  • Březen 2023 – srpen 2023 – natáčení vybraných příběhů (medailonů)
  • Září 2023 – prosinec 2023 – vysílání natočených příběhů + finále
  • Internetové hlasování o nejzajímavější příběh Zlatá láska proběhne od neděle 10.12. 2023 17:00 do čtvrtka 20.12.2023 23:59.

Pravidla internetového hlasování

Hlasování bude možné na webu www.zlatalaska.cz. Aby hlas platil, je nutné ho potvrdit prostřednictvím odkazu zaslaného do e-mailu zadaného při hlasování. Tímto způsobem je možné hlasovat 1x za hodinu z 1 IP adresy a 1 unikátní e-mailové adresy. Potvrzovací odkaz je nutné potvrdit nejpozději do 20.12.2023 23:59.

Používání falešných účtů, jednorázových e-mailů a dalších praktik pro obcházení limitů hlasování je zakázáno. V opačném případě budou tyto hlasy po uzavření hlasování zneplatněny. Zneužívání těchto praktik bude monitorováno.

Výhra v soutěži

Hlavní výhrou v soutěži je Lázeňský pobyt Classic na šest nocí pro dvě osoby v hotelu Imperial Karlovy Vary, hodinky Prim v hodnotě 15 000 Kč a šperk Český granát v celkové hodnotě 59 880 Kč a dále vystrojení svatební hostiny.

Výhrou na druhém místě je Wellness pobyt Relax pro dvě osoby na dvě noci v hotelu Imperial Karlovy Vary a šperk Český granát v celkové hodnotě 15 180 Kč.

Výhrou na třetím místě je Wellness pobyt Relax pro dvě osoby na dvě noci v hotelu Imperial Karlovy Vary a šperk Český granát v celkové hodnotě 14 800 Kč.

Výhrou v internetovém hlasování o nejzajímavější příběh Zlaté lásky jsou hodinky Prim v hodnotě 15 000 Kč a šperk Český granát, který obdrží manželský pár s tímto příběhem.

Dále bude vylosován jeden z hlasujících v internetovém hlasování, který obdrží kávovar Sencor SES 7018BK v hodnotě 6 999 Kč.

Dílčími výhrami pro 15 finalistů je kávovar Sencor SES 7018BK v hodnotě 6 999 Kč a DAB+FM Radio GoGen DAB 500 BT CW v hodnotě 1079,6 Kč.

Předání výhry

Dílčí výhry budou výhercům doručeny osobně týmem Zlaté lásky na základě předávacího protokolu.

Hlavní výhra bude předána výherci předána osobně po vzájemné domluvě obou stran. Osobního předání výhry se mj. zúčastní redaktor Českého rozhlasu, který připraví reportáž do vysílání a na webové stránky Českého rozhlasu.

Přihlášky a osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

V případě, že se do 30 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské firmy či jiným způsobem, pořadatel soutěže zároveň neručí za technické problémy spojené výhrou.

Prohlášení pořadatele

Účastí v této soutěži posluchač bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Poruší-li je, může být ze hry vyloučen a nemá nárok na cenu. Jakékoliv vymáhání cen, soutěžních výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, zkrátit, případně bez náhrady zrušit.

Nakládání s osobními údaji: Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává během soutěží jméno a příjmení, e-mailovou adresu, doručovací adresu a telefon soutěžícího a u výherců soutěže zpracovává jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, hodnotu výhry, specifikaci výhry a stát daňové rezidence.

Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.

Účastník soutěže souhlasí s tím, že bude jeho jméno, příjmení a bydliště (obec nebo město) zveřejněno ve vysílání Českého rozhlasu a na internetových stránkách ČRo.

Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a rozeslání cen výhercům. Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže mezi soutěžícím a pořadatelem a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány po dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále. Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde: https://informace.rozhlas.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju-7754022.

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.